Home » България » Преброяване 2020: Проверяват грамотни ли сме и живели ли сме в чужбина
Проверяват грамотни ли сме и живели ли сме в чужбина

Преброяване 2020: Проверяват грамотни ли сме и живели ли сме в чужбина

Всички държави членки на ЕС ще проведат изчерпателни преброявания на населението и жилищния си фонд през 2021 г., научи presa24.

Какво ще включват въпросниците разкрива Програма на преброяването, приета от Министерския съвет в края на ноември. 18-ото преброяване в историята на страната ще се проведе от 22 януари до 1 февруари. Както и през 2011 г., ще има възможност да се преброим електронно или да изчакаме преброител. С цел сигурност на хората от НСИ ще осигурят единна телефонна система, чрез която ще можем да проверим кого да очакваме, да получим методическа помощ или разрешим проблем.

Участието в преброяването е задължително, но анкетите ще съдържат и въпроси, на които може и да не отговорим. Те се отнасят до етническата ни група, вероизповеданието, майчиния ни език и дали имаме намалена работоспособност, предава OffNews.

Проверката на целия инструментариум ще бъде направена догодина (между януари и април) чрез пробно преброяване сред няколко общини.

Важни дати

Преброяване 2021 започва в 0.00 часа на 22 януари 2021 г. и всички събрани данни ще се отнасят към тази дата.

У нас преброяването ще се проведе на два етапа:

• Чрез онлайн електронна преброителна карта – от 0.00 часа на 22 януари до 24.00 часа на 31 януари 2021 г.

• Чрез посещение на домакинствата от преброител от 8.00 часа на 1 февруари до 20.00 часа на 15 февруари 2021 г.

Какви данни ще искат от нас

По отношение на населението ще се събират данни само за обичайно пребиваващите в България, не и за българите в чужбина. Според този принцип населението се дели на: налично, временно отсъстващи (които обичайно живеят в преброяваното жилище, но към критичния момент на преброяването отсъстват от домовете си за период по-малък от една година и се намират на територията на друго населено място в Република България или извън нея поради ваканция, посещения при приятели и роднини, почивка, работа, медицинско лечение, религиозно поклонение и други) и временно присъстващи лица.

Хората с незаконен или нерегистриран престой, търсещи убежище и поискалите или получили статут на бежанец или друга международна закрила ще бъдат преброени като население на страната, ако отговарят на критериите за обичайно местопребиваване в държавата. От населението на страната ще изключат чуждестранните военни у нас, военноморските и дипломатическите служители и техните семейства.

В първата голяма група въпроси – демографските характеристики в анкетната карта ще попълваме: пол, възраст, статут на пребиваване, юридическо семейно положение (брак), фактически семеен статус, брой деца (вкл. осиновените).

В групата на икономическите характеристики се вписват: заетост, безработица, професия, икономическа дейност, статус в заетостта.

Трудовият статус обхваща:

• Текущото икономически активно население (работната сила) – всички, които се определят като заети (всички на и над 15 г., които извършват работа дори 1 час, срещу която получават заплата или друг доход; не работят, но имат работа, от която отсъстват временно поради болест, годишен отпуск, отпуск поради бременност, раждане и отглеждане на дете, обучение, свързано с работата, стачка и др.); безработни (всички на и над 15 г., които: нямат работа през наблюдавания период; търсят работа през период от четири седмици; имат готовност да започнат работа през наблюдавания период или до две седмици след края му); други (лица извън работната сила, които през наблюдавания период не са нито заети, нито безработни. Тук се включват учащи и пенсионери (ако не са икономически активни), лица под 15 години и др.);

• професия (длъжност);

• икономическа дейност – вид производство или дейност на предприятието (или сходна структура), в което през наблюдавания период е местоработата на дадено заето лице;

• статус в заетостта: наети; работодатели; самостоятелно заети (без наети); други.

Под „други“ се имат предвид: неплатени семейни работници, които работят без заплащане във фирма, предприятие или стопанство на родствено лице от същото домакинство; членове на производствена или земеделска кооперация, които са членове на кооперацията и работят в нея, за което получават възнаграждение, а не само рента.

• местоположение на работното място или на учебното заведение.

Втората група изискуеми данни са образователните характеристики. Те включват:

– грамотност (грамотен е всеки, който може да пише, да чете, да събира, изважда, умножава и дели);

– степен на завършено образование;

– участие във формално (училища, колежи, университети) или неформално (курсове, семинари, конференции, лекции, частни уроци и др.) образование или обучение.

Третата група е миграция.

Тук обект на наблюдение при преброяването са:

– държава/място на раждане;

– гражданство;

– миграционен статус:

• пребивавало ли е лицето някога в чужбина и година на пристигане в страната;

• предишно обичайно местопребиваване и дата на пристигане на сегашното място;

• обичайно местопребиваване една година преди преброяването.

Следващата – етнокултурни характеристики – не е задължителна за попълване. Доброволно ще споделяме каква е етническата ни принадлежност, вероизповеданието ни, майчиният ни език и религията.

Ако имаме степен на трайно намалена работоспособност (удостоверени с експертно решение от ТЕЛК и/или НЕЛК), също ще решим сами дали да споделим тази информация, както и какви са видът и степента на увреждане.

Във въпросника ще попълваме и данни за характеристиките на домакинствата и семействата. От тях ще стане ясно каква част от населението попадат в групата „домакинство“ (едно или повече лица, които живеят самостоятелно със самостоятелен бюджет); колко души живеят в пансиони, интернати, домове, колко са бездомните, на които е осигурен подслон; колко са семействата у нас, като в тази група попадат както живеещи заедно родители и деца, така и делящи един покрив двойки без деца или родители, които отглеждат детето/децата си сами, без майката или бащата на децата.

Жилищен фонд

Втората част от преброяването включва събиране на данните за жилищните сгради, броя на жилищата, в които живеят хора и необитаемите жилища; нежилищните сгради и тези със смесено предназначение, както и „други“, като хижи, колиби, бараки, каравани, плаващи къщи, хамбари, мелници и друг вид подслон.

Тук попадат и въпросите за географските характеристики за принадлежността на анкетираните към даден географски район и за местоположението им (адрес). Ще се събират и данни за характеристиките на жилищните сгради (брой етажи, жилища, във или извън регулация; тип на строителната конструкция). Така ще разберем и „възрастта“ на сградите у нас, в колко от тях има асансьор, достъпни ли са за хора с увреждания. Ще стане ясно и колко хора притежават собствено жилище и колко живеят под наем; колко са големи жилищата у нас, с колко стаи са. Има и група въпроси за енергийната осигуреност, включително за наличието на алтернативни източници на енергия в жилището, както и за външната и вътрешната му изолация.

Предварителни резултати от преброяването (общ брой население, жилища и сгради) ще бъдат оповестени от НСИ до 6 месеца след края на работата на терен, а окончателните – за броя, структурите и характеристиките на населението, жилищата, сградите, домакинствата и семействата – до 12 месеца след края на работата на терен.

Извадкови изследвания

Паралелно с преброяването на населението и жилищния фонд, което ще обхване цялото население на страната, ще се проведат и извадкови изследвания. Те ще са за изучаване на раждаемостта и репродуктивното поведение и за миграцията и миграционното поведение на населението. За целта ще има допълнителни анкетни карти и едно домакинство ще може да попадне в извадката само за едно от изследванията.

Раждаемост

Основна цел на изследването на раждаемостта и репродуктивното поведение е осигуряването на надеждни и обективни статистически данни, които да подпомогнат вземането на решения в областта на демографската политика на страната, става ясно от Програмата за преброяването през 2021 г.

Задачите на изследването са да установи:

• Репродуктивните идеали и нагласи на населението в репродуктивна възраст;

• Репродуктивното поведение;

• Намерения, бъдещи планове и очаквания;

• Факторите, които определят репродуктивното поведение на населението.

Обект на наблюдение ще са всички жени на възраст 15 – 49 г. и всички мъже на възраст 15 – 59 г. с обичайно местопребиваване в страната. Планираният обем на извадката е приблизително 12 500 души.

Миграция

Основната цел на изследването на миграцията и миграционното поведение на населението е изучаване на миграционните процеси в годините между двете преброявания (от 2011 г. до 2021 г.), очакванията и факторите, които определят това поведение. Чрез изследването се установяват:

• Обхватът, интензивността и направлението на вътрешно- и външномиграционните процеси;

• Социално-демографските категории население, които формират миграционните процеси;

• Промените в характера и тенденциите в развитието на вътрешната и външната миграция;

• Факторите, които определят миграционното поведение на населението;

• Очакванията, свързани с бъдещата вътрешна и външна миграция на населението.

Обект на наблюдението са хората възраст 15-74 г. с обичайно местопребиваване в страната, независимо дали са мигрирали някога през живота си. Планираният обем на извадката е около 28 000 души.

Изследване на бюджета на времето

След приключване на преброяването, в периода октомври 2021-октомври 2022 г., НСИ ще проведе извадково изследване „Бюджет на времето“ на населението. Данните от него ще покажат как хората у нас разпределят времето си, колко време отделят за домакинска работа – каква част от нея поемат мъжете и каква – жените, дали се включваме в доброволна помощ, пътуваме ли, колко време се грижим за себе си.

Различията в бюджета на времето по пол биха могли да допринесат за разработване на политики за преодоляване на неравенството, обясняват от НСИ. Те могат да бъдат и основа за разработване на програми, целящи оптимизиране на дейността на транспортните и комуналните услуги, изграждане на детски заведения, спортно-развлекателни заведения, за разработване на политики, подпомагащи включването на подрастващите и младежите в социалния живот.

Анкетите ще попълват хора на и над 10 г. от обикновени домакинства. Планираният обем на извадката е около 6000 души.

Марица